Kontakty
Telefón: 0903 472 891
Email: info@24sexshop.sk

Fakturačná adresa:
ZIKOV s.r.o.
Jedľové Kostoľany 115
951 96 Jedľové Kostoľany
IČO: 46777652
DIČ: 2023572298
Nie je platca DPH.

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
oddiel: sro, vložka číslo: 32268/N.

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24

Kontaktný formulár